Žádost o připojení

Prostřednictvím tohoto formuláře máte možnost podat žádost o připojení k distribuční soustavě v kategorii Domácnost nebo Maloodběratel.

Žádost je nutné podat v těchto případech:

- při zřizování plynovodní přípojky,

- při plynofikaci pozemku, domu či bytu,

- při rozšíření odběrného plynového zařízení (nové plynové spotřebiče),

- při změně příkonu (výměna plynových spotřebičů za spotřebiče jiného typu, resp. s jiným výkonem).

Kategorií Domácnost se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván zemní plyn sloužící k uspokojování její osobní potřeby a osobních potřeb příslušníků její domácnosti s ročním odběrem do 630 000 kWh tj. 60 000 m3 zemního plynu.

Kategorií Maloodběratel se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván zemní plyn pro podnikatelské účely a právnická osoba s ročním odběrem do 630 000 kWh tj. 60 000 m3 zemního plynu.

Odběratelem se stane žadatel po uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.

Podle Vašeho rozhodnutí, do které kategorie Vaše žádost o odběr zemního plynu spadá, vyplňte následují formulář.

V případě žádosti o připojení k distribuční soustavě v neplynofikovaném objektu, prosíme o zaslání situačního plánku s jednoznačným vyznačením požadovaného odběrného místa tj. nákresu ulice s orientačními a popisnými (resp. parcelními) čísly odběrného místa i sousedních objektů (parcel), doplněný o názvy dvou nejbližších ulic odběrného místa s vyznačením hranice pozemku a hranice oplocení (v případě, že se jedná o odběr v místě bez konkrétní komunikační struktury je nutno ještě upřesnit situací širších vztahů).

Nevybrán
Údaje o žadateli
Adresa bydliště

Zasílací adresa

Údaje o odběrném místě (místo, kde se bude zemní plyn odebírat)


Přidat soubory...
Přetáhněte soubory na toto místo
Aktuální stav plynových spotřebičů
Přidat spotřebič
Přílohy
Přidat soubory...
Přetáhněte soubory na toto místo
Výsledek posouzení
Komunikační kanál
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.„Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem nabídky produktů a služeb koncernu Pražská plynárenská, a.s. za podmínek uvedených v Marketingovém souhlasu.“
Ověření

* Povinné pole